Skrolovať na vrch
Milujem život, chránim život - stručný manuál bioetiky pre mladých 21. storočia
Naspäť

2.Potrat

Skrolujte

01. Uvedenie do témy

Potrat je predčasná smrť embrya alebo plodu počas jeho vývinu. Hovoríme o spontánnom potrate, keď táto smrť nie je spôsobená úmyselne. Hovoríme o úmyselnom alebo umelom potrate, keď niekto zámerne ukončí život embrya alebo plodu.

Výraz “prerušenie tehotenstva" je pokusom o zamaskovanie skutočnosti, ktorou je zabitie dieťaťa - toho, ktoré by inak mohlo žiť.

Podľa platného zákona sa dnes ženy na Slovensku môžu rozhodnúť ísť na umelý potrat bez udania dôvodu alebo zo zdravotných dôvodov do 12. týždňa trvania tehotenstva. Bez časového obmedzenia je možné vykonať potrat pri ohrození života matky, ťažkom poškodení plodu, alebo ak sa zistilo že plod nie je schopný života. Podobné benevolentné zákony k ľudskému životu platia v celej Európe s výnimkou Poľska, Írska a Malty.

Ročne dochádza podľa Infostatu k vyše 11 000 umelých potratov (2013). Odkedy boli legalizované potraty (v roku 1957) zomrelo pri umelom potrate na Slovensku už takmer 1,5 milióna detí. V celosvetovom meradle je to 50 miliónov detí každý rok. Tieto milióny detí boli jedinečné a nenahraditeľné.

Varovanie:

Táto kapitola vás môže šokovať. Keďže potrat je násilnou skutočnosťou, aj jeho diskrétny opis sa môže niektorých ľudí dotknúť. Aby sme však mohli pochopiť, o čo sa tu jedná, je nevyhnutné o tom hovoriť. Pokúsime sa túto skutočnosť vyjadriť čo najjednoduchšie a nebudeme tu ani zobrazovať zabité plody.

02. Metódy

Plod je roztrhaný vysatím (vákuumaspiráciou). Táto metóda sa bežne používa pri umelom potrate vo včasnom štádiu vývinu.

Embryo je zničené chirurgickými nástrojmi a jeho zvyšky sa odstránia z maternice.

Do srdca plodu sa vstrekne chlorid draselný, ktorý spôsobí jeho smrť a predčasný pôrod.

Hypertonický roztok (roztok s vyššou koncentráciou soli, než akú obsahujú bunky plodu) sa vstrekne do plodovej vody, následkom čoho dieťa do niekoľkých hodín zomrie. Dvadsaťštyri hodín po smrti matka porodí mŕtve dieťa. Tento typ potratu sa používa na tzv. potraty s lekárskou indikáciou – v niektorých krajinách až do deviateho mesiaca tehotenstva.

Vkladá sa do maternice, aby zabránilo tehotenstvu. Má antikoncepčný účinok, pretože je chemickou prekážkou pre spermie; nie vždy však zabráni spermiám, aby dosiahli vajíčko. Spôsobuje potrat, ak sa spermiám podarí vajíčko dosiahnuť a oplodniť: vtedy vnútromaternicové teliesko zabráni embryu, aby sa implantovalo do maternice.

Tento spôsob umožňuje získať z plodu nervové bunky na výskum. Je to drastický proces, a preto ho nebudeme podrobne opisovať. Embryo je rozobraté chirurgickými nástrojmi a jeho zvyšky sa potom odstránia z maternice.

Táto potratová tabletka zastaví výživu už uhniezdeného embrya, v dôsledku čoho embryo odumrie.

Keď žena túto tabletku vezme v určite fáze menštruačného cyklu, zabráni oplodneniu a má teda antikoncepčný účinok. Je však tiež možné, že tabletka zabráni uhniezdeniu embrya v maternici, čím ho vlastne zabije.

Vnútromaternicové teliesko a tabletka “deň po” môžu spôsobiť umelý potrat tým, že zabránia, aby sa embryo uhniezdilo v maternici.

03. Legislatíva

Potrat na žiadosť ženy je na Slovensku legálny, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak vykonaniu potratu nebránia zdravotné dôvody na strane ženy. Je pritom jedno, pre aký dôvod chce žena potrat podstúpiť.

Okrem toho náš zákon (Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva) pozná aj potrat z tzv. zdravotných dôvodov, ktorý je taktiež možné vykonať počas prvých 12 týždňov tehotenstva. Kým potrat na žiadosť si žena platí sama, potrat zo zdravotných dôvodov je hradený zo zdravotného poistenia. V prípadoch ohrozenia života matky, ťažkého poškodenia plodu alebo ak sa zistilo že plod nie je schopný života, je v zmysle Vyhlášky č. 74/1986 Zb. možné potrat uskutočniť bez ohľadu na trvanie tehotenstva. V praxi sa u nás umelé potraty realizujú maximálne do 24. týždňa tehotenstva.

Historicky bol u nás potrat legalizovaný postupne (neraz na základe inštrukcií zo Sovietskeho zväzku). Prvým krokom bolo prijatie nového Trestného zákona v roku 1950. Tento zákon síce upravoval trestnosť tehotnej ženy, ktorá požiadala o potrat, ako aj tých, čo potrat vykonali alebo naň ženu naviedli, ale súčasne zrušil trestnosť potratov v prípade ohrozenia života a zdravia ženy alebo keď niektorý z rodičov trpel ťažkou dedičnou chorobou.

V roku 1957 bol prijatý Zákon o umelom prerušení tehotnosti, na základe ktorého bolo možné potrat vykonať zo zdravotných dôvodov alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa. O povolení potratu rozhodovala na to zriadená interrupčná komisia, ktorá mala tiež pomáhať pri odstraňovaní problémov, ktoré viedli ženu k žiadosti o potrat. Zákon upravoval trestnosť nepovoleného potratu, zaviedol však úplnú beztrestnosť tehotnej ženy.

V roku 1986 bol prijatý už spomínaný Zákon o umelom prerušení tehotenstva, ktorý úplne legalizoval potraty do 12. týždňa a ktorý platí až dodnes. Kto by však potrat vykonal v rozpore s platnými právnymi predpismi, dopustí sa trestného činu. Trestné je tiež vykonať potrat bez súhlasu tehotnej ženy, ako aj naviesť tehotnú ženu, aby si sama umelo ukončila tehotenstvo, alebo aby iného požiadala alebo mu dovolila spraviť potrat v rozpore s právnymi predpismi. Tehotná žena však za nelegálny potrat nie je nikdy trestne zodpovedná.

V roku 2009 sa podarilo dosiahnuť určité zlepšenia právneho stavu, najmä v oblasti informovaného súhlasu. Pred zákrokom musí byť žena najskôr informovaná o povahe zákroku, fyzických a psychických rizikách, aktuálnom vývojovom štádiu embrya/plodu a o alternatívach k umelému potratu. V prípade potratu na žiadosť sa zaviedla 48 hodinová lehota na premyslenie. Zvýšila sa tiež hranica rodičovského súhlasu zo 16 na 18 rokov veku dievčaťa.

Otázka ochrany života je riešená aj v Ústave SR, ktorá v Čl. 15 ods. 1 hovorí: „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“ Napriek tomu, že naša ústava považuje za človeka už človeka pred narodením, ústavný súd dospel (v pomere hlasov 7:6) v roku 2007 k záveru, že nenarodené deti nemajú právo na život, a že potrat je právom ženy. Predpisy umožňujúce umelý potrat teda zostali naďalej účinné. Viacerí právnici kritizovali, že súd zašiel priďaleko a namiesto aplikovania ústavy sudcovia presadili svoj vlastný názor na danú vec.

04. Často kladené otázky

“Ak si tehotná a sama, kto ti pomôže?“

Tehotná žena, najmä ak je na všetko sama, môže mať strach a cítiť sa deprimovaná pod tlakom situácie. Je potrebné ju vypočuť a poskytnúť jej podporu, niekedy aj finančnú pomoc. Aj keď sa priamy potrat môže zdať najlepším riešením jej ťažkej situácie, mala by sa dozvedieť, že veľa žien bolestne ľutuje svoj potrat a to, že sa rozhodli nedať život a lásku svojim deťom. Pretože sa neraz boja a cítia osamotené, je potrebné im dať vedieť o ľuďoch, ktorí sú im ochotní pomôcť a poradiť.

“Mala by žena vyhľadať pomoc?“

Žena, ktorá premýšľa nad potratom potrebuje, aby ju niekto vypočul.

Po potrate žena potrebuje pomoc, pretože môže zostať sama a mať pocity viny. Musí byť schopná čeliť budúcnosti, v ktorej už táto udalosť zostane.

“Má potrat psychické následky?“

Áno. Mnoho žien po potrate vykazuje znaky depresie a iných ťažkostí, vrátane pocitu viny, straty sebaúcty, myšlienok na samovraždu, úzkosti, nespavosti, hnevu, sexuálnych problémov a nočných môr týkajúcich sa jej dieťaťa. Žena, ktorá bola na potrate, neraz tieto symptómy nespája s tým, čo sa stalo. Tieto dôsledky, ktoré sa môžu objaviť hneď alebo aj neskôr, sú dnes dobre známe a nazývajú sa "postabortívnym syndrómom" (alebo “popotratovým syndrómom”). Tieto symptómy sa môžu zintenzívniť, keď žena po potrate stretne tehotnú mamičku, vidí dieťa, prejde okolo potratovej kliniky alebo na výročie smrti dieťaťa.

Postabortívny syndróm sa netýka len matky. Môže sa týkať ďalších  jej blízkych: otca, bratov a sestry a na ďalších.

Ženy po celom svete vydávajú svedectvo: "Keby sme len boli vedeli."

Viac informácií o postabortívnom syndróme možno nájsť na stránkach www.forumzivota.skhttp://rachel.rodinabb.sk/, silentnomoreawareness.org

Ženy v ťažkých situáciách môžu vyhľadať pomoc špecializovaných poradcov a skupín, ktoré takúto pomoc poskytujú. www.alexisporadna.sk (0911 350 200, 0917 350 200),  http://rachel.rodinabb.sk/ (0911 911 794).

``Ako to začalo?``

Ako prvý legalizoval potraty v roku 1920 Sovietsky zväz a po jeho vzore v priebehu dvadsiateho storočia aj ostatné krajiny komunistického bloku vrátane Československa. Potrat propagovalo aj nacistické Nemecko, ktoré ho používalo ako prostriedok likvidácie tzv. „podradných ľudských rás“. V západnej Európe a Amerike bol potrat legalizovaný najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti je potrat legálny vo väčšine krajín sveta.

“Je potrat právom?“

Umelý potrat je priamym zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Umožňuje tým, ktorí majú moc, rozhodovať o tom, kto bude žiť a kto zomrie. Za žiadnych okolností nie je v poriadku, keď niekto zabije človeka. Pamätaj: "Nezabiješ!"

Počet umelých potratov na Slovensku je približne 11 000 za rok. Celkový počet potratov na Slovensku od roku 1957 bol 1 458 910, teda takmer 1,5 milióna.

Keď som mal dva mesiace, meral som 3 centimetre a s mikroskopom ste už mohli vidieť aj moje odtlačky prstov.

05. Etické reflexie

Matka a dieťa: priatelia či nepriatelia?

Prečo by matkine rozhodnutie zabiť dieťa malo stáť vyššie ako právo dieťaťa na život? Môže byť dieťa považované za nespravodlivého agresora? Aj keď táto teória bola nevhodne rozvinutá niektorými filozofmi, dieťa je vždy nevinné. Zväzok, ktorý spája matku a jej dieťa, je najzákladnejším symbolom lásky a pokoja: je však hrozným spôsobom poškodený zákonom, ktorý umožňuje potraty.

Prípady znásilnenia.

Je pochopiteľné, že žena môže nechcieť dieťa, ktoré sa počalo pri znásilnení. Takáto matka potrebuje zvláštnu starostlivosť, pretože zažila vážnu traumu. Avšak zabitie dieťaťa nevymaže tragédiu, ktorá sa stala; práve naopak, len ju zhorší. Vinník musí byť potrestaný, avšak prečo by dieťa, ktoré je nevinné, malo dostať trest smrti?

Viac práv pre ženy

Niektorí tvrdia, že potrat ženu oslobodí od obmedzení materstva a dá jej "právo získať kontrolu nad svojím telom". Biologicky však dieťa časťou matkinho tela nie je: dieťa je hosťom. Preto matka nemôže svojvoľne nakladať so životom nenarodeného dieťaťa. A navyše, potrat je útokom na prirodzenosť ženy, ktorá môže byť matkou. Veľké utrpenie, ktoré je spojené s neplodnosťou ukazuje akou dôležitou časťou ženskej identity je materstvo. Zabitie dieťaťa teda nemôže byť zdrojom oslobodenia ani osobného naplnenia.

A čo otcovia?

Nie je výnimkou, že tehotnú ženu donúti k potratu otec dieťaťa, pretože za neho nechce prevziať zodpovednosť. A naopak, niekedy sa zasa stáva, že ženy idú na potrat proti vôli otca dieťaťa. Otec nezmôže nič proti matkinej vôli a nemôže chrániť svoje dieťa. Nie je to však dieťa ich oboch? Dieťa je "telom z tela" ich dvoch, telom-životom, ktorý vzniká plodením. 22-ročný otec sa zdôveril, že takmer vyskočil z okna, keď sa dozvedel, že jeho priateľka dala potratiť ich spoločné dieťa. Zákon na Slovensku i v mnohých iných krajinách ignoruje otcovo právo chrániť "telo z jeho tela”.

Voľba

Keď sa rodičia rozhodnú pre potrat, rozhodnú sa pre smrť svojho dieťaťa. Súčasný zákon im teda dáva právo zabíjať. Čo je zákonné, nie je vždy aj morálne. Aj keď náš právny systém od roku 1956 neobviňuje rodičov zo zabitia, keď sa rozhodnú dať svoje dieťa potratiť, vo svedomí stále zostáva základný princíp vychádzajúci z pravidla “Nezabiješ!"

Finančné ťažkosti

Sú finančné ťažkosti dostatočným dôvodom na ukončenie tehotenstva? Najlepším spôsobom pomoci žene v jej ťažkej situácii nie je pomôcť jej zabiť dieťa, ale vyriešiť finančné problémy. Ak matka nedokáže dieťa vychovať, môže byť pre ňu riešením dať ho na adopciu.

Adopcia

V prípade extrémnych ťažkostí sa môže stať, že matka nedokáže vychovať svoje dieťa. Môže ho vtedy zveriť do starostlivosti adoptívnych rodičov. Na rozdiel od potratu, pri ktorom dieťa príde o život, adopcia mu dáva šancu: stratí svoju matku, no zachová si život a bude mať nových rodičov. Na Slovensku bolo v roku 2010 zverených do náhradnej starostlivosti 1846 detí.

Spoločnosť, ktorá zabíja svoje deti, stráca svoju dušu i nádej.

- Jerome Lejeune

Potrat a antikoncepcia

Antikoncepčná mentalita
Antikoncepčná mentalita (úmysel nemať deti) ľahšie vedie k prijatiu potratu ako riešenia problému "nechceného tehotenstva".

Zabraňuje antikoncepcia potratom?
Často sa hovorí, že antikoncepcia je najefektívnejším spôsobom ako zabrániť potratom. Je to však pravda? Nie, kvôli trom dôvodom.

1. Všetky antikoncepčné tabletky dokážu spôsobiť určité percento skorých potratov.
2. Antikoncepčná mentalita ľahšie vedie k prijatiu potratu v prípade "nechceného tehotenstva".
3. Dôsledkom používania antikoncepcie množstvo ľudí strieda partnerov v nestabilných vzťahoch, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšenému počtu nechcených tehotenstiev.

Štatistiky z rozvinutých štátov Európy a Ameriky potvrdzujú, že zvýšenie používania antikoncepcie nevedie k zníženiu počtu potratov.

Tabletka a potraty.
Všetky antikoncepčné tabletky spôsobujú isté percento tzv. skorých potratov. Klasické "kombinované" alebo estrogénovo-progestínové tabletky majú antikoncepčný účinok, keď zabránia ovulácii a zmenia cervikálny hlien tak, že zabráni prechodu spermií. Avšak keď tie dva mechanizmy nestačia (v desiatich percentách prípadov sa ovuláciu nepodarí zastaviť), uplatní sa tretí efekt: hormónmi zmenená výstelka maternice zabráni zahniezdeniu embrya. Týmto tabletka spôsobí abortívny účinok, pretože embryo zahynie. Progestínové antikoncepčné tabletky, tzv. mikrodávkové tabletky ("minitabletka", antikoncepčné injekcie, implantáty pod kožu a dokonca aj tzv. "núdzová antikoncepcia") majú ten istý účinok. V týchto prípadoch dôjde k potratu bez toho, aby si to žena vôbec uvedomila.

Potraty a mier.
Ak dovolíme zabíjať tých najslabších v našich rodinách, ako môžeme žiadať znepriatelené národy, aby navzájom nezabíjali svojich občanov?

Potraty sú akoby znovuzavedením "práva silnejšieho".

Prijatie potratov protirečí mieru.

"Myslím, že najväčší škodca mieru je dnes potrat, pretože je priamou vojnou, priamym zabitím - priamou vraždou, ktorú vykoná samotná matka… Ak matka môže zabiť svoje dieťa, čo mi bráni, aby som zabil vás alebo vy, aby ste zabili mňa?"

- Matka Tereza z Kalkaty

06. Svedectvo

Mala som 22 rokov. Asi tri roky som mala vzťah s jedným študentom z našej školy. Raz, keď som si zabudla zobrať tabletku, použili sme kondóm, ktorý sa nám však roztrhol. O dva týždne sa môj život obrátil na ruby: Bola som tehotná… Od tej chvíle som cítila hroznú osamelosť a zvyšujúci sa tlak otca dieťaťa, aby som šla na potrat: nechcel mať s našim dieťaťom nič spoločné. Hádali sme sa šesť dní, potom som sa vzdala, lebo som bola príliš ustrašená a chýbala mi podpora mojej rodiny. Keď som sa zobudila, nič nezostalo: svet bol prázdny. O desať dní som dva dni krvácala. Ďalších dvadsať rokov, vždy na "výročie" tohto dňa som znova prežívala muky a osamelosť tohto momentu a mala som strašné bolesti brucha. Pri narodení každého z mojich detí som zažívala niekoľko mesiacov depresie a hrozných nočných môr, že dieťa zabíjam vlastnými rukami. Dnes, keď mám štyridsať rokov, ani deň neprejde bez toho, aby som si spomenula na toto moje dieťa a časť mňa, ktorú som zabila, keď som šla na potrat.