Skrolovať na vrch
Milujem život, chránim život - stručný manuál bioetiky pre mladých 21. storočia
Naspäť

4.Umelé oplodnenie

Skrolujte

01. Uvedenie do témy

ČO JE UMELÉ OPLODNENIE?

Umelé oplodnenie (alebo asistovaná reprodukcia) obyčajne predstavuje komplex techník, ktoré sa snažia umožniť oplodnenie nezávisle od prirodzeného procesu.

Umelé oplodnenie používa spermie muža a vajíčka ženy.

Existujú dve hlavné techniky umelého oplodnenia: umelá inseminácia (umelé oplodnenie v tele ženy) a oplodnenie in vitro (v skúmavke, mimo tela ženy).

Mikroinjektáž spermií do vajíčka pipetou...

02. Metódy

  1. Získajú sa spermie.
  2. Spermie sú zavedené do pošvy ženy.
  3. Vajíčko je oplodnené vo vajíčkovode ženy. Tehotenstvo pokračuje normálnym spôsobom.

1. Spermie sa vezmú od otca a vajíčka od matky.

2. Vajíčka sa dajú do kontaktu so spermiami in vitro (v Petriho miske). Dôjde k oplodneniu. Viacero embryí sa začne vyvíjať.

3a. Vytvorí sa viacero embryí, ale obyčajne najviac 1 až 3 sa prenesú do tela matky. Tehotenstvo potom pokračuje normálnym spôsobom, ak sa nevyskytnú ďalšie komplikácie. Viacnásobné tehotenstvá (dvojičky a trojičky) bývajú bežné. Keď je však viacnásobné tehotenstvo výsledkom IVF, často sa jeden alebo viacero plodov počas tehotenstva zabije, čomu sa hovorí "redukcia embryí".

3b. Embryá, ktoré sa vytvorili v Petriho miske, ale neboli prenesené do maternice, sa alebo zabijú, ak nevyzerajú byť celkom v poriadku, alebo sa zamrazia, aby mohli byť použité neskôr, keby sa rodičia rozhodli mať ďalšie dieťa. Ak si rodičia neželajú ďalšie tehotenstvo, embryá zostávajú zamrazené na dobu neurčitú.

Vajíčko od matky - Spermie od otca - Oplodnenie v skúmavke - Embryo - Vložené do - Maternice

Intracytoplazmatická injektáž spermie (ISCI) sa robí vložením vybranej spermie technikom priamo do vajíčka. Tento spôsob sa pôvodne používal v prípade neplodnosti otca. Jeho rizikom je prenesenie genetických anomálií zodpovedných za otcovu neplodnosť.

Keďže úspešnosť intracytoplazmatickej injektáže je väčšia, než klasické umelé oplodnenie in vitro (IVF), používala sa vo viac než 63% prípadoch IVF v roku 2008, aj v prípadoch, keď otcovia nemali problém s neplodnosťou. (Viď Pierre Jouannet, “Peut-on réduire le risque de grossesse multiple après fécondation in vitro?” Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 14. 6. 2011.)

V niektorých krajinách zákon určuje, že umelé oplodnenie musí byť vždy urobené použitím pohlavných buniek aspoň jedného z partnerov. V prípadoch, že jeden z rodičov nedokáže poskytnúť pohlavnú bunku (napríklad, keď muž nemá spermie alebo žena zápasí s ovulačnými problémami) zákony umožňujú požiadať externých darcov, ktorí poskytnú spermie alebo vajíčka.

Bohužiaľ, obchod, ktorý sa spája s umelým oplodnením napr. v USA nie je nijako regulovaný. Je dokonca legálne, aby ženy mohli predávať svoje vajíčka.

"Náhradné matky" sú ženy, ktoré sú ochotné "prenajať svoju maternicu", keď iné ženy túžiace po potomkovi nedokážu dieťa vynosiť a porodiť. "Náhradná matka" vynosí a porodí dieťa páru, ktoré bolo počaté prostredníctvom umelého oplodnenia a vložené do jej materncie. Pri pôrode dieťa odovzdá páru, obyčajne za poplatok.

Niekedy "náhradná matka" otehotnie prostredníctvom inseminácie mužovými spermiami; v tomto prípade je aj biologickou matkou dieťaťa.

Pozor

V priemere na jedno dieťa narodené prostredníctvom umelého oplodnenia vznikne 17 embryí; 16 embryí teda v danom procese zomrie.

03. Legislatíva

Umelé oplodnenie je nahradenie sexuálneho styku medzi mužom a ženou zásahom laboratórneho technika alebo lekára, ktorý sa stáva príčinou oplodnenia. Metódy umelého oplodnenia zahŕňajú darovanie alebo aj predaj ženských vajíčok, umelú insemináciu, oplodnenie in vitro (mimo tela matky) s embryonálnym transferom alebo darovanie a adopciu embryí vytvorených prostredníctvom umelého oplodnenia (IVF).

Na niektorých miestach vo svete platia zákony, ktoré regulujú spôsoby umelého oplodnenia. Takéto regulácie sa týkajú obmedzenia vajíčok, ktoré môžu byť oplodnené a obmedzenia počtu embryí, ktoré sa vkladajú do lona matky - na nie viac ako tri za jeden cyklus. Niektoré krajiny tiež obmedzujú, kto môže využiť umelé oplodnenie na získanie dieťaťa: rezervujú túto možnosť iba pre heterosexuálne páry, ktoré vedia dokázať, že žijú v dlhotrvajúcom stabilnom partnerstve.

V Slovenskej republike je právna úprava umelého oplodnenia nedostatočná a zastaralá. Umelé oplodnenie nie je upravené zákonom, ale len opatrením Ministerstva zdravotníctva SSR č. 24/1983 o podmienkach pre umelé oplodnenie. Toto opatrenie pod pojmom umelé oplodnenie chápe výhradne umelú insemináciu (semenom manžela alebo darcu). Nehovorí teda nič o umelom oplodnení in vitro (IVF). Umelé oplodnenie je podľa tohto opatrenia určené len manželom, u ktorých sú na to zdravotné dôvody. Ďalšími podmienkami sú plnoletosť ženy, jej vek spravidla do 35 rokov a spôsobilosť oboch manželov na právne úkony. V praxi sa však na Slovensku vykonáva aj asistovaná reprodukcia in vitro s použitím vlastných aj darovaných spermií i vajíčok, či dokonca darovaných embryí. Robí sa selekcia, zmrazovanie aj ničenie embryí. Umelé oplodnenie sa v praxi robí aj iným žiadateľom/kám ako manželom. Prax na Slovensku je teda obdobná ako v mnohých iných krajinách, kde sa umelé oplodnenie robí neregulovane a bez ohľadu na práva embryí.
Čo sa týka tzv. „náhradného materstva“, na Slovensku takáto prax nie je celkom možná, pretože matkou dieťaťa je podľa Zákona o rodine vždy žena, ktorá dieťa porodila – bez ohľadu na to, kto je darcom vajíčka, alebo embrya.
Úkony umelého oplodnenia sú na Slovensku uhrádzané zo zdravotného poistenia – v prípade IVF sa uhrádzajú tri cykly.

Chýbajúca regulácia predstavuje problém. Napríklad v roku 2009 sa objavila v novinách šokujúca správa, ktorá obletela svet: „Žena v Kalifornii porodila osmorčatá!“ Matka, ktorá porodila osem detí prostredníctvom umelého oplodnenia bola rozvedená, mala už šesť iných detí, bola nezamestnaná a žila zo štátnej podpory.

Pretože súčasťou techník umelého oplodnenia je vytváranie väčšieho počtu embryí, než aké je možné preniesť do maternice, aj na Slovensku existuje množstvo zmrazených embryí, ktoré čakajú na svoj osud v kryoprezervačných laboratóriách.

Štát by celkom určite mal mať eminentný záujem chrániť ľudský život pred takýmto osudom.

Zapamätajte si: Na Slovensku neexistuje komplexná regulácia techník umelého oplodnenia, a aj tie predpisy, ktoré existujú, sa nedodržiavajú.

04. Často kladené otázky

“Má zmrazovanie vplyv na embryá?“

Zmrazovanie "nadbytočných" embryí v sebe zahŕňa aj riziká. Štatistické štúdie ukázali, že laboratórne myši, ktoré boli ako embryá na čas zamrazené, utrpeli genetické zmeny.

 

“Existujú fyzické následky oplodnenia in vitro?“

Áno. Okrem vyššieho rizika predčasného pôrodu štatistické štúdie odhalili, že deti počaté technikami umelého oplodnenia in vitro alebo prostredníctvom intracytoplazmatickej injektáže spermií, nesú o 25% vyššie riziko zdravotného postihnutia než deti počaté prirodzeným spôsobom. Postihnutie sa týka predovšetkým kardio-vaskulárneho, močovo-genitálneho a kostrovo-svalového systému.

“Existujú pre dieťa počaté prostredníctvom darovaného vajíčka alebo spermie možné psychické následky?“

Áno. Deti počaté prostredníctvom IVF s darovanými gamétami môžu zažiť podobné problémy ako adoptované deti. Môžu mať problém s tým, že nepoznajú svojich biologických rodičov. Všetci túžime vedieť odkiaľ pochádzame, poznať svojich rodičov, od ktorých máme farbu našich očí, naše vlasy, náš úsmev.

``Existujú nejaké následky pre dvojice, ktoré použili umelé oplodnenie ako prostriedok na počatie dieťaťa?``

Áno. Umelé oplodnenie je psychicky veľmi náročné pre každý pár, a to kvôli zásahu zdravotníckeho personálu do intímnych vzťahov (napríklad jeho súčasťou je dotazník o sexuálnom živote, oplodnenie vajíčka ženy a jeho transfer alebo umelá inseminácia ženy lekárom namiesto prirodzeného oplodnenia jej manželom). Otec zisťuje, že je vylúčený z procesu počatia svojho dieťaťa, ktorý sa stáva spoluprácou ženy a lekárskeho personálu. Rodičia tiež psychicky trpia kvôli zmrazovaniu a ničeniu väčšej časti ich embryí.

“Je to nebezpečné pre matku?“

Získavanie vajíčok môže byť nebezpečné. Jeho súčasťou je stimulácia vaječníkov a vybratie vajíčok z tela ženy. Hyperstimulácia vaječníkov môže vyžiadať aj hospitalizáciu ženy, za následok môže mať tepnovú alebo žilovú trombózu a v ojedinelých prípadoch dokonca smrť.

“Je IVF jediným spôsobom “liečenia” neplodnosti?“

Umelé oplodnenie neplodnosť nelieči; snaží sa ju len obísť. Dnes v mnohých prípadoch medicína dokáže konkrétny problém vyliečiť. Existujú techniky na pomoc párom, ktoré sa domnievajú, že trpia neplodnosťou: Billingsova metóda, ktorá ponúka zlepšenie vedomostí o cykloch plodných dní a novšia NaPro technológia, ktorá je interdisciplinárnym prístupom k problematike (jej súčasťou môže byť zistenie stavu plodnosti dvojice, liečba liekmi alebo aj chirurgický zásah). NaPro technológia dosahuje štatisticky lepšie výsledky než technológie umelého oplodnenia (pre viac informácií možno kliknúť na stránku http://plodar.sk alebo www.naprotechnology.com). Ako posledné riešenie je tu vždy možnosť adopcie, teda že rodičia ponúknu svoj domov dieťaťu, ktoré ho nemá.

“Je umelé oplodnenie IVF spojené s výskumom na embryách?“

Áno. Výskum na embryách je priamym dôsledkom IVF. Bez IVF by nebolo možné určiť, ktoré embryá sú "použiteľné" pre výskum. Veľký počet embryí v laboratóriách na liečbu neplodnosti v USA a iných krajinách svedčí o tom, že technológie IVF bez akejkoľvek regulácie sa vymykajú z rúk. Tento zvyšujúci sa "nadbytok" embryí zabezpečuje niektorým výskumníkom veľkú zásobu "surovín", ktoré sú v skutočnosti niekoho deti a niekoho bratia alebo sestry.

05. Etické reflexie

Dieťa za každú cenu?

Umelé oplodnenie nie je nikdy morálne prípustné. Mať dieťa nie je ľudským právom. Deti nie sú veci, aby mali byť v ponuke a aby bolo možné ich kupovať. Neplodnosť je veľkým bremenom, avšak ľudská dôstojnosť nesmie byť obetovaná cieľu vlastniť dieťa.

Lekári by sa mali snažiť o liečenie neplodnosti a nenahradzovať plodnosť medicínskymi technológiami, ktoré sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a taktiež by nemali ničiť embryá, ktoré neboli vybrané na vloženie do maternice.

Ochrana pohlavných buniek a procesu plodenia pred manipuláciou

Ľudské pohlavné bunky nie sú ako všetky ostatné bunky, pretože nie sú potrebné pre život tela, ktoré ich vyprodukovalo. Jedinou funkciou pohlavných buniek je počať nový ľudský život prenosom genetického dedičstva z otca a matky.

Malo by sa k nim preto pristupovať s rešpektom a mali by byť používané iba na plodenie detí danej dvojice. Na tento účel sú nenahraditeľné, a preto by sa s nimi nemalo manipulovať.

Techniky umelého oplodnenia spôsobili revolúciu tým, že vybrali z tela ženy vajíčka a vystavili ich laboratórnemu výskumu. Pohlavné bunky sa tak dnes používajú na umelé oplodnenie IVF (často aj pre iné páry) a na rozličné manipulácie, ktoré z toho vyplývajú (selekcia spermií a embryí, experimentovanie na embryách, predimplantačná genetická diagnostika, a tzv. "náhradné" materstvo).

Tieto manipulácie sa priečia ľudskej dôstojnosti, pretože oddeľujú plodenie od sexuálneho spojenia a robia z pohlavných buniek laboratórny materiál.

Chcené deti

Výraz "chcené dieťa" sa objavil počas debát o potratoch. Odráža mentalitu, ktorá pokladá dieťa za ľudskú bytosť len vtedy, ak si ho rodičia želajú. Čo však dieťa robí ľudskou bytosťou nie je to, že si ho niekto plánuje, ale skutočnosť, že je to človek. Aj keď si rodičia neplánovali, alebo keď svoje plány zrazu zmenia, dieťa, či už ako embryo alebo ako novorodenec, zostáva ľudskou bytosťou.

IVF a selektovanie embryí

Pri každom pokuse o umelé oplodnenie IVF vzniká niekoľko embryí, a obyčajne len jedno až tri sú implantované do tela matky. Na Slovensku neexistuje obmedzenie týkajúce sa toho, koľko embryí má byť implantovaných. Existuje viacero spôsobov toho, ako sa embryá selektujú:

- Lekársky tím vyberie tie, ktoré sa zdajú byť najsilnejšie na prežitie. Tie, ktoré nemajú dostatočné kvality, sú zničené.

- potom, ak sa počas tehotenstva začne vyvíjať viac ako jedno alebo dve embryá, matka je požiadaná, aby absolvovala "embryonálnu redukciu", inými slovami potrat jedného alebo viacerých detí, aby sa tak vyhla rizikám spojeným s viacnásobným tehotenstvom.

Plodenie detí mimo tela matky má za následok selektovanie embryí podľa kvality, čo je vlastne istý druh eugeniky. Umelé oplodnenie IVF sa nezaobíde bez selektovania embryí. Niektoré druhy selektovania embryí, ako napríklad genetická predimplantačná diagnostika, sú možné len pri IVF.

“Nadbytočné” embryá

Poznáte nejakých dospelých "nadbytočných" ľudí? Môžeme povedať, že ľudské bytosti sú nadpočetné? "Vyrábanie" embryí v laboratóriách vytvára prostredie, v ktorom sa ľudské bytosti môžu pokladať za produkty a tie, ktoré nie sú potrebné na implantáciu, sa môžu pokladať za nadbytočné. Embryo, ktorého rodičia preň nemajú plán alebo budúcnosť, môžu čakať tri druhy osudu: je zničené (čo je zabitím ľudskej bytosti), je zamrazené alebo sa stane objektom vedeckého skúmania (čo je ponížením ľudskej bytosti na úroveň laboratórneho materiálu).

Zmrazené embryá

V roku 2010 bolo v USA okolo 500 až 600 tisíc zmrazených embryí. Sú to všetko ľudské bytosti. Koho by napadlo dať zmraziť dieťa dovtedy, kým bude mať čas, aby sa oň mohol starať?

Embryá na výskum

Nie je správne používať ľudské embryá na výskum, pretože ich zneužíva a zabíja. Sú to ľudské bytosti, a nikto nemá právo manipulovať so životom druhého človeka, ani ak by to malo byť na záchranu iného. Immanuel Kant poznamenáva, že máme "konať tak, aby sme človeka vždy pokladali za cieľ a nikdy nie za prostriedok" nášho konania.

5 rodičov

"Som výsledok umelého oplodnenia IVF, urobeného prostredníctvom spermie muža, môjho biologického otca a vajíčka darkyne, mojej biologickej matky. Potom som sa vyvíjal v tele inej ženy, mojej náhradnej matky. Teraz žijem u svojich dvoch adoptívnych rodičov… Kto sú moji rodičia?"

"V roku 2003 bol počet zamrazených embryí na fertilizačných klinikách v USA približne 400 tisíc. Toto číslo sa každoročne zväčšuje o zhruba 19 tisíc, čo znamená, že v roku 2010 už týchto embryí bolo 500 až 600 tisíc.”

- E. Christian Brugger

06. Svedectvo

“Stále myslím na zmrazené embryá…"

"Som matkou trojmesačného dievčatka, ktoré sa počalo prostredníctvom umelého oplodnenia IVF a stále myslím na tých 8 zvyšných zmrazených embryí. Keďže už neplánujeme ďalšie tehotenstvá, ale sa nevieme ani odhodlať, aby sme tieto embryá dali zničiť, neviem, čo máme robiť… Lekársky tím, ktorý nám umožnil zrealizovať náš sen mi nevie odpovedať na túto otázku."

- Anna, citovaná na blogu bioethique.catholique.fr